gercek yaşanmış bir hikaye ( anlatım iç

Categories: Genel.

Oca 8, 2022 // By:admin // No Comment

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

gercek yaşanmış bir hikaye ( anlatım iç

Selam çok k?sa bir ?ekilde kendimi tan?tay?m ad?m sinan ankara da ya??yorum 30 ya??nday?m geçmi?te gazetecilik radyo dj ligi gibi i?lerde çal??m??t?m . su an bir reklam firmas?nda tasar?m sorumlusu yum oto yar??lar?n? ve yar??lara kat?lmay? severim uzun zamand?r yapamasam da esk**en da?c?l?k ve buz pateni ile de ilgilenmi?tim neyse konu uzatmadan hemen ya?ad???m olay? anlatmaya ba?layay?m ?u an i?im gere?i 1-2 y?ld?r günlük ortalama 10-16 saate yak?n nette dola??yorum sahip oldu?um web sitelerinin kontrolü ve de üye oldu?um sitelerin sayfalar?nda ve yine bir gün bu ?ekilde dola??rken bir arkada?l?k
sitesinde ankara l? bir ciftin sex için aralar?na kad?n çift yada erkek bir partner arad?klar?na dair ilanlar?n? okudum sonras?n dada hiç umudum olmayarak geyik olsun diye mesaj yazd?m mail adresimi de eklemeyi unutmad?m . bir kaç gün sonra msn üzerinden daha önce konu?mad???m birinin mesaj? ile kar??la?t?m ufak bir tan?msa sonras? bana sitenin ad?n? söyleyerek onlara yollad???m mesaj? okudu?unu ve tan??mak istedi?ini bu nedenle msn e geldi?ini filan yazd? gün içinde ve ilerleyen günlerde
uzun uzun yaz??maya ba?lad?k bana kendinin ve e?inin resimlerini yollad? bence . cam oldu?u için resim yollamama gerek yoktu fakat ben onlar?nda cam amcas?n? istedim sonunda ikna olup cam açt?klar?nda yollad?klar? resimler kadar güzel oldu?unu gördüm (malum internetteki resimler insan? aldat?r ) bu arada ben bu ciftin ad?n? söylemedim diyelim ki mehmet ve canan (gerçek isimlerini söyleyemem )
mehmet 35 yas?nda biseksüel e?ilimleri olan biri e?i canan ise 28 yas?nda hafif bal?k eti ve bembeyaz bir teni vard? msn de ve telde bir sure e?i ve kendisi ile sohbetlerimiz ve sanal sex simiz devam etti s?ra giderek bulumsa iste?imize do?ru ilerliyordu ve her iki tarafta buna kendini haz?r hissetti?inde bulu?maya karar verdik . onlar? yaln?z ya?ad???m için kendi evimde a??rlamak istedim mehmet ve canan ?n çocuklar? olmas? sebebiyle onlarda rahat
olam?yaca??m?za karar vermistik ve o büyük gün geldi?inde ben tüm gün i?egitmedim ve evde haz?rl?k yapt?m malum bekar ev? olunca tem?zl?k yap?lm?yor gunduz tem?zl?kc? bayan geld? ev? tem?zled? aksama ?c?n yemekler haz?rlad? bende gun ?c?nde market al?sver?s?n? tamamlad?m yemek ?c?n k?rm?z? sarap ve ?cen olursa d?ye b?ra ve rak? ald?m (?ck?yle pek aram yoktur ) daha sonra kuafore ugray?p evdede guzel b?r dus ald?ktan sonra beklemeye ba?lad?m ?y?ce sab?rs?zlan?yordum aksam 7,30 da geld?ler
salona gec?p b?raz ho?be? sohbet ett?k mehmet 170 boylar?nda 60-70 k?lo . c?var? kumral b?r yap?ya sah?pt? canan ?se 165 boylar?nda haf?f bal?k et? beyaz tenl? ?r? gogusler? olan uzun k?z?l sacl? ve yes?l gozlu hos b?r afett? uzer?ne beyaz straplez b?r bluz ve alt?ndada d?zkapaklar?n?n uzer?nde pileli mini etegi vard? b?rsure sohbet ett?kten sonra yemege gectik asl?nda hep?m?z b?razda olsa gerg?nd?k . yemekte y?ne sohbete devam
ett?k ?ck?n?n de verd?g? key?fle gerg?nl?g?m?z g?derek azalmaya ba?lad? sohbet konusu g?derek sexse dogru kaymaya ba?lad? ben canan a dans teklifinde bulundum birlikte kalk?p dans etmeye ba?lad?k slow muzuk e?l?g?nde dans ederken ilk ba?larda aram?zdan kamyon gececek kadar mesafe varken
g?derek s?k? s?k?ya sar?lmaya ba?lad?k ben?m canavar coktan haz?r ol vaz?yet? alm?st? ve pantolondan f?rlay?p canana g?rmek ?c?n kend?n? zorluyordu cananla ufak ufak opu?meler ba?lam?stienses?nden ba?layarak ufak buseler konduruyor kulak memeler?n? emmiyordum oda bo? durmuyor el?yle alet?m? s?vazl?yordu di?er eliy lede vicudumu ok?uyordu. Beni hafifçe çekerek koltu?a getirdi. O oturdu ben ayaktayd?m fermuar?m? açt? ta? gibi olmu? yarra??m d??ar? f?rlad?. Cok guzel tam ?sted?g?m g?b? buyuk ve kal?n diyerek ba??n? dudaklar?n?n aras?na ald? emmeye ba?lad?.
Zevkle ,tad?n? ç?kararak yarram?n ba??n? emiyordu hiçbir?eyde umrumda diildi. Sikimi emerken pantolonumu indirdi ellerini kalçalar?ma att? iki eliylede kalçalar?m? ok?arken yarra??m a?z?nda gidip geliyordu. Bu arada bo? durmay?p üzerindeki straplez bluzu ç?karm??t?m,yan?na . oturdum öpü?meye devam ederken boynuna iniyor,bir elierini ok?uyor m?nc?kl?yordum. Gö?üslere indi?imde aç bir kurt gibi dald?m emiyor yal?yor memelerinin uçlar?n? hafifçe ?s?r?yordum,gözzüm bir ara kocas?n? arad? kap?ya tak?ld? eli sikinde ayakta kendini ok?uyordu.
Gö?üslerden a?a?? do?ru inmeye ba?lad?kça inleme sesleri art?yordu. Mini ete?ini s?y?r?p ç?kard?m dantelli kilodun üzerinden am?n? hafifçe ?s?r?yor emiyordum kendi ç?kard? att? kilodunu ve dudaklar?m? am?na yap??t?rd?g?m an öyle bi ooooh çektiki içim gitti am?na yap??m?? emerken arkadan birinin geldi?ini hissettim kocas? s?rt?m? ok?amaya ba?lad? masturbasyon yapmaktansa bize kat?lmay? tercih etmi?ti.
Bir eliyle beni ok?uyor bir eliylede kar?s?n?n gö?üslerini ok?uyordu,ben kar?s?n?n am?n? a?z?ma tamamen alm?? emiyor a?z?mdaki am? dilliyordum canan uçmu?tu inlemeleri odaya tahrik edici bir hava katm??t?. Kocas? pantolonumun dü?melerini çözdü ve ç?kard?. Popomun alt?ndan iki baca??m? aralayarak geçti yarram? bi anda a?z?na ald? emmeye ba?lad? ben di?er canan?n am?n? daha bir zevkle ve h?rsla emiyordum.
Daha sonra ben koltu?a s?rt üstü uzand?m canan üzerime ç?kt? tam amunu sikimin üzerine getirdi yarra??m? kocas? tutup am?n?n her yerine sürttü ve deli?e getirdi canan?n sikimin üzerine ç??l?k atarak bir oturu?u vard?ki. Kocas? da canan?n arkas?na gecm?s canan oturup kalkt?kca ben?m s?k?me ve canan?n am?na vede gotune d?l darbeler? atmaya cal?s?yordu canan c??l?k c??l?ga idi ve gö?üslerini ok?uyor oksuyor oldüm . bittim nidalar? at?yordu. üçümüzün inlemeleri ve zevk ç??l?klar? birbirine kar??m??t? art?k canan b?r kac kez bosalm?st? b?le su ana kadar ve s?ra bende ?d? canana gelmek uzere?y?m dey?nce ?c?mden c?k?p hemen yarrag?m? az?na ald? ve yalamaya ba?lad? kocas?da ona e?l?k ed?yordu dayan?lmaz b?r zevk t? ç?ld?rm??cas?na zevki ya??yorduk. Ve sonunda . üçümüzde bo?alm?? rahatlam??t?k bir süre öyle kald?k sonra du? için birlikte du?a gird?kdu?tan ç?kt???m?zda ben ç?r?lç?plak s?rtüzeri yatakta yat?yordum. Mehmet tekrar hiçbir?ey konu?madan yan?na gidip o müthi? yara??m? az?na ald?. Yalad?kca a?z?nda dahada bir büyüyordum.
Bende canan a kocas?n?n arkas?n? yalamas?n? soyled?m bir müddet yalad?ktan sonra art?k yeter dedim ve canan ? yatag?n kenar?na oturmas?n? mehmet ede köpek pozisyonunda canan?n ? nam?n?n onune yatmas?n? söyledim. Dedi?inimi yapt? ve arkas?na geçip aletimi tükürükledim ve yava? bir biçimde mehmet e sokmaya ba?lad?m ama girmiyordu ve çok can? yanm?s t?. Daha fozla tükürükleyip kafas?n? deli?ine dayad?m art?k oda dayanam?yorum ve tamamen girmesini istiyorum.
Diyordu elin? arkaya uzatt? ve aleti tutup tam deli?in?n hizas?na getirdi kendini geri ittirdi o esnada bende h?zla ileri yüklenince mehmette müthi? bir ac? ile aletimi resmen kokune kadar içine alm??t?. Ac?dan kaçacakt? ama ben çok s?k? kavrad?m ve hiç ritmimi bozmadan yava? bir ?ekilde sikmeye ba?lad?m. Mehmette b?r taraftan canan ? nam?n? yal?yordu az sonra mehmet in ac?s? ve zevki müthi?ti ama deli?i benimkine göre dar oldu?undan bo?alaca??mi söyledim. Oda içime bo?al dedi ve dölleri içine bo?altt?m.
Müthi? bir duyguydu fakat ben doyamam??t?m. Can?m hala canan ? istiyordu b?rer ?ck? ve s?gara molas? daha verd?k ve canan la b?rl?kte dusa g?rd?k suyun alt?nda sev??meye ba?lad?k 5 dak?ka sonra kocas?da b?ze kat?ld? suyun alt?nda canan?n am?ndan bir kez daha giri? yapt?m kocas?nada canan?n kalcalar?n? ?y?ce acarak içne girmesini i?aret ettim mehmet ve ben canan ? tost yapt?k h?zla g?d?p gel?yorduk ama ayakta oldugumuzdan cabuk kes?ld?k ve canan ?n ?c?nden c?kmadan bacaklar?n? . bel?me dolattr?p
yatak odas?na gect?k canan? ? b?r muddet daha am?ndan pompalad?m sonra mehmet yataga uzanm?? haz?r vaz?yette beklerken canan?n ?c?nden c?kt?m ve am?n? mehmet?n doldurmas?n? saglad?m bende canan?n arkas?ndak? yer?m? ald?m ve yava? yava? yuklenmeye ba?lad?m bir sure sonra ritmimizi yakalad?k ve 3 umuzde yakla??k olarak ayn zamanlarda bo?ald?k . yorgunluktan bitmi? bir ?ekilde yataga uzand?k
uyand?g?m?zda saat oglen 12 ye gel?yordu canan bize güzel bir kahvalt? haz?rlad? birlikte kahvalt?m?z? yapt?k sonra ben canan ?n içine bir kez daha bo?al?p onlar? yolcu ettim daha sonra 6 ay kadar daha bu ili?kimiz surdu su an görü?muyoruz ve ben ankara vede yak?nlar?ndaki pasif bisexsuel ciftlerle vede tek bayanlarla sanal vede reel olarak görü?meye devam ediyorum sohbet etmek tan??mak isteyen herkezede kap?m ac?k adresim profilimde var bana uygun oldu?unu dü?ünen herkez gelebilir Gönderen: sinankose

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

About admin

Browse Archived Articles by admin

Related

Leave a Comment

Your email address will not be published.


şirinevler escort bakırköy escort şişli escort film izle ankara escort tuzla escort izmir escort izmir escort izmir escort Hacklink Hacklink panel Hacklink otele gelen escort kuşadası escort bayan bornova escort balçova escort mersin escort şişli escort porno porno sex hikaye seks hikayeleri sex hikayeleri antalya rus escort çankaya escort mersin escort canlı bahis bursa escort bayan görükle escort bursa escort bursa merkez escort bayan mecidiyeköy escort etiler escort taksim escort Antalya escort escort escort escort travestileri travestileri kızılay escort esat escort hurilerim.com escort Escort bayan Escort bayan bahisu.com girisbahis.com Escort görükle escort bayan beylikdüzü escort gaziantep escort gaziantep escort muğla escort muş escort nevşehir escort niğde escort ordu escort osmaniye escort rize escort sakarya escort samsun escort siirt escort kocaeli escort kocaeli escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort xnxx Porno 64 alt yazılı porno bursa otele gelen escort görükle escort bayan porno izle Anadolu Yakası Escort Kartal escort Kurtköy escort Maltepe escort Pendik escort Kartal escort şişli escort Escort ankara Ankara escort bayan Ankara rus escort Eryaman escort bayan Etlik escort bayan Ankara escort bayan Escort sincan Escort çankaya istanbul travesti istanbul travesti istanbul travesti ankara travesti Moda Melanj