Kar?m?n istedi?i oldu

Eki 30, 2017 // By:admin // No Comment

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Anal

Temmuz ay?nda kom?umuz, Erdek’teki yazl???na e?imle beni davet etmi?ti. Kar?m Necla ile kom?umuz Mine han?m?n aras? çok iyiydi. Ben rahats?zl?k verece?imizi dü?ünerek gitmek istemiyordum. Ancak Mine sürekli e?imi ar?yordu. Sonuçta Necla’n?n iste?ini yerine getirerek Cuma ak?am?ndan Erdek’e do?ru yola ç?kt?k. Gece 23:00 gibi kom?umuzun yazl???ndayd?k.

Yazl?k iki katl? deniz kenar?nda ve oldukça da ?irindi. Bize üst katta bulunan bir oday? ay?rm??lard?. Biraz sohbet ettikten sonra yorgun oldu?umuz için özür dileyerek, yatt?k.

Sabahleyin kalkt???m?zda, mayolar?m?z? giyerek do?ruca deniz kenar?na gittik. Mine han?m ve kocas? Kerem de deniz kenar?ndayd?lar. Deniz dayan?lmaz derecede güzeldi. ?yi ki gelmi?iz diye dü?ündüm.

Hep birlikte denize girerek ç?k?p havlular?n üzerine uzand?k. Kerem yüzüstü yatarak güne?lenmeye ba?lad?. Mine ile Necla hem güne?leniyor hem de sohbet ediyorlard?. Necla dizlerini hafifçe k?rm??, uzun bacaklar?n? iki yana açarak hem güne? ya?? sürüyor hem de güne?leniyordu

Birden gözüm Kerem’e ili?ti. Yatt??? yerden Necla’ya, onun biçimli vücuduna, bikini üstünün zor örtebildi?i kocaman memelerine, bikinisinin içinde kabard??? aç?k seçik görülebilen yumruk gibi am?na do?ru bak?yordu.

K?skançl?kla kar???k içimde bir k?p?rt? hissettim. Ama durumu çakt?rmad?m. Güne? gözlü?ünün arkas?ndan ba?ka yöne bakar gibi yaparak izlemeye ba?lad?m. Necla da çok geçmeden Keremin bak??lar?n? fark etti. Hemen yan gözle bana bakt?.

?lgilenmedi?imi görünce sanki Kerem’in iyice izlemesi için bacaklar?n? tamamen iki yana açt???n? gördüm bir anda… Bir süre sonra çakt?rmadan bikinisini göbe?ine do?ru çekti. Bikini kuma??n?n am?na iyice yap??mas?n? sa?lad?.

Parmaklar? ok?ar gibi karn?nda, bikinisinde dola??yordu. Ben için için k?z?yordum ama bir yandan da ho?uma gidiyordu. Hayretle sikimin ta? gibi oldu?unu hissediyor, saklamaya çal???yordum.

Bir süre güne?lendikten sonra kalkarak eve do?ru yürümeye ba?lad?k. Mine ve ben önden, Kerem’ le kar?m arkadan geliyordu. Arkada kendi aralar?nda bir ?eyler konu?arak gülü?üyorlard?. Eve geldi?imizde yukar? odaya ç?kt?k. Du? yaparak kahvalt?ya inecektik.

Odaya girdi?imizde kap?y? kilitleyerek Necla’n?n dudaklar?na yap??t?m. Necla da belli ki d??ar?da, Kerem’in sikecek gibi bak??lar?yla kudurmu?tu. Hemen mayomu indirerek sikimi a?z?na alarak yalamaya ba?lad?.

Daha fazla dayanamayarak Necla’y? yüzüstü yata?a yat?r?p, am?ndan sikmeye ba?lad?m. Alt?mda ç?ld?r?yordu. Biraz sonra arka deli?ini tükürükleyerek götüne sikimi sokarak pompalamaya ba?lad?m. Necla dayanamam?? parmaklar?yla am?n? kurcal?yordu. Kula??na do?ru e?ilerek

-“Ne o sikilmeye doymuyorsun? Art?k bir yarrak sana yetmiyor bak?yorum. Ke?ke yan?m?zda birisi de olsa, o da am?ndan sikse…” dedim. Necla istekle k?vranarak,

-“Ohhh… Ke?ke olsa kocac?m. Doyas?ya siki?irdik..” dedi.

Bir iki pompalamadan sonra Necla’n?n götüne bo?ald?m. ?kimiz de çok zevk alm??t?k. Ve itiraf etmesek de, ikimiz de biliyorduk ki, o ke?ke yan?m?zda olsa dedi?imiz ki?i Kerem’di…

Du? yaparak a?a??ya indik. Kahvalt? haz?rd?. Biz masaya otururken telefon çald?. Arayan Mine Han?m’?n eni?tesiydi. Firmadan acele Adana’ya gitmesini söylemi?ler, evde Mine’nin k?zkarde?i yaln?z kalmas?n diye Ayval?k’a gelmesini istemi?. Mine de k?ramam??.

Kahvalt?dan sonra biz denize giderken Kerem kar?s?n? Ayval?k otobüsüne bindirmeye gitti. Yakla??k iki saat sonra elinde bir sürü malzemeyle döndü.

-“Bu ak?am balkonda ?zgara yapar, bir ?eyler içeriz…” dedi. Ben

-“Kerem a?k olsun, söyleseydin ben al?rd?m. Zahmet etmi?sin” dedim. Ö?leden sonra üçümüz yine denize girdik. Yine Kerem’in kar?m?n bikinili harika vücuduna yiyecek gibi bak??lar? alt?nda yüzdük, e?lendik. Denizden ç?kt?ktan sonra güne?lenip dinlendik.

Karn?m?z ac?k?nca kalk?p eve geldik. Balkonda barbeküyü yakt?k. Ben barbekü ile ilgilenirken, Kerem ve Necla ?zgaral?k etleri ve masay? haz?rl?yorlard?.

Necla üzerine çok k?sa etekli, ince kuma?l? bir penye elbise giymi?ti. E?ildi?inde k?rm?z? dantel külodu görünüyordu. Normal durdu?unda da ince kuma??n alt?nda külot belli oluyor, küloduna bakt?kça deliriyordum. Kar?m bütün gün minicik bikiniyle dola?m??t? ama, ?imdi elbisenin alt?ndan görünen külotla bin kat daha seksi görünüyordu.

Kar?m?n yeni hayran? Kerem de ayn? durumdayd? benimle… Gözünü Necla’n?n Lopezvari iri kalçalar?ndan ay?ramaz olmu?tu. Necla da bunun fark?ndayd? orospu… Kasten sebepsiz yere e?ilerek Kerem’i tahrik ediyordu. Neyse, bu arada barbekü haz?rd?, etleri pi?irip bir yandan da rak?m?z? yudumlamaya ba?lad?k.

Bir iki saat sonra üçümüz de çak?r keyf olmu?tuk. Anlat?yor gülü?üyor ve sohbet ediyorduk. Geni? balkonun ucundaki sal?ncakta oturup sallanan kar?m?n ete?i iyice aç?lm??t?. Biz iki erkek, kar??s?nda bambu koltuklarda oturuyor, kar?m?n sereserpe uzatt??? bacaklar?na, küloduna bak?yorduk.

Kerem içeri geçerek müzik setini açt?. Slow bir müzik sesi, bir romantizm kaplad? ortal???… Necla izledi?i deniz manzaras? ile de co?mu?, aya?a kalkm?? kendi kendine sallan?yordu. Kerem ?akayla kar???k

-“Bu dans? bana lütfeder misiniz ?” diyerek Necla ile dans etmeye ba?lad?. Necla biraz da rak?n?n etkisiyle kendini hepten b?rakm?? kafas?n? Kerem’in geni? omuzuna dayam??t?. Ben ?zgaran?n üzerinde pi?en etleri kald?r?p, yerlerine çi? olanlar? koydum. Kafam? çevirdi?imde Kerem Necla’n?n elinden tutmu?, içeri do?ru geçiyorlard?.

-“Nereye gidiyorsunuz çocuklar?” dedim. Kar?m,

-“Ben susad?m. Buzdolab?nda so?uk su kalmam??, Kerem buzluktan buz ç?kar?p verecek.” dedi.

Tabi buzluk hikayesi neden el ele tutu?tuklar?n? aç?klam?yordu. Onlar mutfa?a geçeli be? on dakika oldu?u halde gelen giden olmay?nca içimi kemiren merak duygusuyla kalkt?m, sessiz ad?mlarla mutfa?a do?ru yöneldim. Mutfak kap?s?ndan içerideki manzaray? görünce donup kald?m.

Necla ile Kerem öpü?ürken Necla bir yandan elini Kerem’in ?ortunun içine sokmu?, sikini s?vazl?yordu. Bir süre sessizce yerimde kal?p onlar? izledim. Harika bir manzarayd?. Kar?m?n ba?ka bir erkekle yiyi?mesini izledikçe ben de en az onlar kadar heyecanlan?yordum. Sikim ta? gibi olmu?tu. Adeta porno film izler gibiydim. Sikimi ellemeye korkuyordum, hemen bo?alabilirdim.

Daha fazla dayanamad?m. Yava? ad?mlarla, dünyalar?n? kaybetmi?, sevi?en bizimkilerin yan?na yakla?t?m. Asl?nda o kadar kendilerinden geçmi?lerdi ki, geldi?imi duyacak halleri bile yoktu.

Hiç bir ?ey söylemeden, arkadan kar?ma sar?larak, boynunu öpmeye ba?lad?m. Benim geldi?imi anlay?nca önce k?sa bir an paniklediler. Ancak ben sevi?memi sürdürünce niyetimi anlad?lar. Kerem daha da cesaretlenerek Necla’n?n dudaklar?na yap??t?.

Bir yanda sevi?iyor di?er yandan sab?rs?zca, h?zl? h?zl? soyunuyorduk. Üzerimizdeki ?ort ti?ört elbiseyi at?verince bir anda üçümüz de ç?r?lç?plak kalm??t?k. Yaramaz çocuklar gibi el ele tutu?arak, ç?r?lç?plak, h?zl? ad?mlarla mutfaktan yatak odas?na geçtik.

Necla geni? ikiz yata?a kendini att?, s?rt üstü yatarak bacaklar?n? açt?. Kerem kar?m?n üzerine e?ilerek dudaklar?n? emiyor ve am?n? parmakl?yordu. Gö?sünü ve göbe?ini yalayarak bacak aras?na kadar indi. Necla’n?n am?n? büyük bir zevkle yal?yordu. Ben de Necla’n?n ba??n?n üzerine diz çökerek sikimi a?z?na soktum. Kar?m ç?ld?r?yordu.

Kerem biraz sonra kar?m?n bacak aras?na girerek onu sikmeye ba?lad?. Necla ç??l?klar at?yordu. Dakikalarca sikti kar?m?, defalarca zirve yapt?rd?. Yanlar?nda uzanm??, sikimi ok?ayarak onlar? izliyor, kar?m?n kas?lan vücudunu, Kerem’in s?rt?n? zevkten t?rnaklamas?n?, koca erkeklik organ?n?n ?slak am?na girip ç?kmas?n? seyrediyordum.

Onlar biraz duruldu. Ben yata?a s?rtüstü uzanarak kar?m? kald?r?p kuca??ma ald?m. Dudaklar?n?, dilini emerek sikimi s?r?ls?klam olmu? am?na soktum ve pompalamaya ba?lad?m.

Kerem de kar?m?n üzerine uzanarak göt deli?ini tükürükleriyle ?slat?p sikini kar?m?n arkas?na geçirdi. Necla’n?n istedi?i olmu?tu. Ayn? anda iki ki?i onu sikiyordu. Piston gibi birimiz önden, birimiz arkadan girip ç?k?yorduk kar?ma… Ben daha fazla dayanamad?m, kar?m?n am?na bo?ald?m. Bir kaç saniye sonra da Kerem Necla’n?n göt deli?ine spermlerini f??k?rtt?. Hepimiz zevkten peri?an olmu?tuk.

Kalkarak du?a gittik. Üçümüz birden du?un alt?na girdik. Necla hala isterik bir ?ekilde Keremin ve benim siklerimizi ok?uyordu. Du?tan ç?karak, kurulan?p yata?a uzand?k. Necla’n?n bir yan?na ben, bir yan?na da Kerem yatt?. Üçümüz zaten çak?rkeyf ve yoruldu?umuz için hemencecik uykuya dal?verdik.

Sabahleyin yataktan gelen seslerle uyand?m. Kerem kar?m? yüzüstü yat?rm?? götünden sikiyordu. Necla’ya sar?larak dudaklar?ndan öpmeye ba?lad?m. Az sonra benim sikim de kalkm??t?. Kerem’i Necla’n?n üzerinden kald?rarak kar?m? götten sikmeye ben devam ettim.

Necla ise Keremin sikini yal?yor, bazen a?z?na al?yor bazen dil ucu darbeleriyle yalayarak ta?aklar?na kadar iniyordu. Bu görüntü kar??s?nda daha fazla dayanamay?p kar?m?n götüne bo?ald?m. Kerem hala sikini yalat?yordu.

Bir iki dakika sonra Necla’y? yata??n kenar?na oturtarak, aya?a kalkt?. Elleriyle ba??n? tutup, sikini dibine kadar Necla’n?n a?z?na sokup ç?karmaya ba?lad?. Çok geçmeden zevkten titreyerek spermlerini kar?m?n dudaklar?na ve yüzüne bo?altt?.

Ben du?a do?ru yöneldi?imde Necla Keremin sikini hala emiyordu. Erdek tatilimiz oldukça renkli ve zevkli bir ?ekil alm??t?

ALINTIDIR

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

About admin

Browse Archived Articles by admin

Related

Leave a Comment

Your email address will not be published.


şirinevler escort bakırköy escort şişli escort film izle antalya rus escort ankara escort Escort ankara Ankara escort bayan Ankara rus escort Eryaman escort bayan Etlik escort bayan Ankara escort bayan Escort sincan Escort çankaya antep escort tuzla escort izmir escort izmir escort izmir escort çankaya escort otele gelen escort kuşadası escort bayan seks hikayeleri şişli escort porno porno sex hikaye kocaeli escort kocaeli escort sex hikayeleri muğla escort muş escort nevşehir escort niğde escort ordu escort osmaniye escort rize escort sakarya escort samsun escort siirt escort mecidiyeköy escort etiler escort taksim escort hurilerim.com kızılay escort esat escort beylikdüzü escort Antalya escort Bahis sitesi Escort Escort bayan Escort bayan bahisu.com girisbahis.com escort görükle escort bayan escort escort escort travestileri travestileri bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort xnxx Porno 64 alt yazılı porno bursa otele gelen escort görükle escort bayan porno izle Anadolu Yakası Escort Kartal escort Kurtköy escort Maltepe escort Pendik escort Kartal escort şişli escort gaziantep escort Casibom Giriş Casibom Casibom Güncel Giriş istanbul travesti istanbul travesti istanbul travesti ankara travesti Moda Melanj